Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.ect24.pl

1.      Postanowienia ogólne

1.1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.sklep.ect24.pl [dalej „Sklep”] reprezentowany przez Zbigniewa Szulmana prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ELECTROCONTACT wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Kasprzaka 6, 91-083 Łódź, NIP: 7272403075, REGON: 100564656, tel: +48 42 611 09 66, e-mail: sklep@ect24.pl.

1.2. Sprzedawca - Electrocontact Zbigniew Szulman prowadzi sprzedaż towarów na odległość za pośrednictwem strony www.sklep.ect24.pl, na podstawie niniejszego Regulaminu.

1.3. Kontrahentem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a także osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.4. Konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.5. Zakres ochrony konsumentów przy zakupach przez Internet określają dokumenty:

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2000/31/EC z dnia 8 czerwca 2000 roku o niektórych aspektach prawnych usług społeczeństwa informacyjnego (Dyrektywa o handlu elektronicznym) (OJ 2000, No L 178, 1.),
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 roku w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

Dokumentom tym odpowiadają następujące przepisy krajowe:

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827),
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

1.6. Kupującym [zwanym również Klientem] może być zarówno Konsument jak i Kontrahent.

1.7. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

1.8. Sklep prowadzi sprzedaż tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2.      Zasady korzystania ze sklepu internetowego

2.1. Towary dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

2.2. Sklep nie odpowiada za wyrządzone szkody przez wykorzystanie zakupionych w Sklepie towarów niezgodne z przeznaczeniem, warunkami zakupu, zaleceniami i instrukcjami producentów.

2.3. Informacje, opisy i zdjęcia towarów zawarte na stronie Sklepu, pochodzą z katalogów i materiałów reklamowych producentów i mają jedynie charakter poglądowy.

2.4. Ceny podane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT bez kosztów dostawy.

2.5. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana przy danym towarze na stronie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia przez Klienta.

2.6. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia zostaje przedstawiona Klientowi po dokonaniu wyboru formy dostawy i formy płatności.

2.7. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

3.      Składanie i realizacja zamówień

3.1. Zamówienia w Sklepie można składać:

 •  poprzez internetowy formularz zamówienia [koszyk] dostępny na stronie www.sklep.ect24.pl,

3.2. Podstawowym warunkiem przyjęcia zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, telefon kontaktowy.

3.3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Kupującego nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych w trakcie zamówienia.

3.4. Po zakończeniu procesu zamówienia na stronie internetowej Sklepu, zostanie każdorazowo automatycznie wygenerowany e-mail „Potwierdzenie zamówienia” wysłany przez Sklep na adres wskazany w zamówieniu lub podczas rejestracji.

3.5. Sklep może anulować zamówienie w sytuacji, gdy:

 • nie została zaksięgowana wpłata na konto lub nie przedstawiono potwierdzenia wpłaty – w przypadku płatności przelewem - po terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia,
 • nie została potwierdzona autoryzacja w systemie płatności elektronicznych - po terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia,
 • nie zostanie odebrany towar z siedziby Sprzedawcy – w przypadku płatności gotówką - po terminie 7 dni od dnia uzgodnionego na odbiór zamówienia.

3.6. Początek realizacji zamówienia następuje:

 • w przypadku płatności przelewem – z chwilą zaksięgowania na koncie Sprzedawcy wpłaty zgodnej z wartością zamówienia,
 • w przypadku płatności elektronicznych– po autoryzacji transakcji przez system.
 • w przypadku płatności za pobraniem i gotówką – po potwierdzeniu zakupu oraz prawidłowości podanych danych albo po potwierdzeniu telefonicznym.

3.7. Modyfikacja danych zawartych w zamówieniu oraz jego anulowanie jest możliwe tylko do czasu, gdy zamówienie nie zostało przekazane Kurierowi. Wprowadzenie zmian lub rezygnacja z zamówienia jest możliwa poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 42 611 09 66 od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 18:00, w soboty od 08:00 do 14:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Rezygnacja z zamówienia musi być potwierdzona niezwłocznie wiadomością e-mail na adres sklep@ect24.pl , w której podane będą dane osoby składającej rezygnacje oraz numer zamówienia.

3.8. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia w celu podjęcia decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie realizacji zamówienia.

3.9. Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z Klientem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3.10. Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży, ograniczyć sposób płatności bądź żądać przedpłaty w sytuacji, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości podanych danych lub w przypadku zamówienia złożonego przez Klienta, który wcześniej nie odebrał zamówionego towaru.

4.      Formy płatności

4.1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

 • gotówka, karta płatnicza - w przypadku odbioru towaru w siedzibie firmy w Łodzi przy ul. Kasprzaka 6,
 • płatność „za pobraniem” –zapłata następuje gotówką przy odbiorze towaru. Maksymalna wartość kwoty za pobraniem wynosi 7000,00 zł,
 • przelew – wówczas Sklep rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie internetowej Sklepu bądź w emailu do Klienta,
 • za pomocą płatności elektronicznej poprzez system Przelewy24.pl (Metody płatności: przelewy i przekazy bankowe, e-raty, płatności mobilne, karty płatnicze (operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068) – w momencie uzyskania przez Przelewy24.pl informacji o przyjęciu środków od Klienta, Przelewy24.pl przekazuje do Sklepu informację o pozytywnym wyniku płatności. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

4.2. Wystawienie rachunku lub faktury Vat zgodnie z dyspozycją Klienta.

5.      Dostawa towarów

5.1. Dostawa towarów odbywa się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej pod adres wskazany w Zamówieniu za pośrednictwem firmy kurierskiej Inpost. Sklep umożliwia odbiór towaru w punkcie sprzedaży stacjonarnej firmy - w zależności od wyboru Klienta dokonanego podczas składania zamówienia.

5.2. Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do momentu przekazania paczki ze Sklepu do przewoźnika realizującego dostawę, uwzględniane są tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane w chwili skompletowania całego zamówienia. Termin wysyłki paczki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.

5.3. Równolegle z przekazaniem przesyłki firmie wysyłkowej, Klient otrzymuje e-mailem informację o nazwie firmy wraz z numerem listu przewozowego.

5.4. W przypadku nieodebrania, odmowy przyjęcia przesyłki lub odmowy zapłaty za pobraniem przez Klienta w sytuacji, gdy przesyłka nie posiada uszkodzeń, a towar jest zgodny z umową, Sprzedawcy przysługuje roszczenie do Kupującego o zapłatę kwoty zamówionego towaru, a także wszelkich poniesionych z tego tytułu kosztów (w tym kosztów przesyłki w obie strony, kosztów magazynowania przez firmę kurierską).

6.      Odstąpienie od umowy

6.1. W przypadku, gdy towar jest niedostępny i zamówienie nie może być zrealizowane w określonym na stronie Sklepu terminie, zarówno Klient jak i Sklep mają prawo do odstąpienia od umowy. Odstąpienie od umowy dla swej ważności musi być sporządzone w formie pisemnej i przekazane odpowiednio na adres poczty elektronicznej Sklepu: sklep@ect24.pl lub na adres poczty elektronicznej Klienta podany w zamówieniu. Jeżeli Klient dokonał zapłaty za towar, Sklep zwróci Klientowi należność bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie do 7 dni roboczych od dnia odstąpienia od umowy.

6.2. Prawo odstąpienia od umowy, zwrot towaru przysługujące Konsumentom.

6.3. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Konsument ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn.

6.4. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne, jeżeli Konsument złoży w formie pisemnej oświadczenie o odstąpieniu od umowy do siedziby Sprzedawcy lub pocztą elektroniczną na adres sklep@ect24.pl, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty odbioru towaru. Wzór odstąpienia od umowy Konsument może pobrać z poniższego adresu: (do otworzenia pliku wymagane jest posiadanie aplikacji do czytania formatu PDF np. Adobe Reader).

6.5. Konsument zwraca towar wraz z dowodem zakupu na własny koszt do Sklepu w terminie do 14 dni kalendarzowych od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar musi być w stanie nienaruszonym, w tym musi być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji.

6.6. Sklep nie przyjmuje zwrotów za pobraniem.

6.7. W przypadku naruszenia przez Konsumenta któregokolwiek z wyżej wymienionych warunków, oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Konsumentowi zapłaconej kwoty, o czym informuje Klienta pisemnie drogą elektroniczną.

6.8. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

6.9. W terminie do 7 dni roboczych od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Konsumentowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty przesyłki. Konsument musi wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności elektronicznych zwrot środków zostanie wykonany poprzez system Przelewy24.pl.

6.10. Konsument odstępujący od umowy powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą w celu ustalenia szczegółowych warunków zwrotu towaru.

7.      Warunki gwarancji

7.1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon lub faktura VAT).

7.2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

7.3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.

7.4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszt dostawy ponosi Sprzedający.

7.5. Zarówno zdjęcia towarów umieszczone na stronie Sklepu, które mają charakter poglądowy i mogą różnić się od stanu faktycznego, jak i indywidualne ustawienia komputera i/lub monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach, nie mogą być podstawą reklamacji.

8.    Promocje i rabaty

8.1. Przyznawane rabaty związane z kwotą zamówienia przysługują tylko na produkty nie objęte promocją.

9.    Ochrona prywatności

9.1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

 9.2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.  ?

9.3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania ich usunięcia.

10.   Własność intelektualna

10.1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

11.   Wymagania techniczne

11.1. Do korzystania ze Sklepu oraz systemu Przelewy24.pl konieczne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:

 •   Posiadanie przeglądarki internetowej: Internet Explorer (wersja 7.0 i wyższe) lub Mozilla Firefox (wersja 3.0 i wyższe).
 •  Łącze internetowe umożliwiające komunikację przeglądarki poprzez protokół http i https z polskimi oraz zagranicznymi sieciami,.
 • Włączona i poprawnie działająca opcja cookies, Javascript, Flash
 • Do stosowania Serwisu niezbędne jest także posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 • Do odczytania niektórych dokumentów generowanych przez Serwis wymagane jest posiadanie aplikacji do czytania formatu PDF (np. Adobe Reader).

12.   Wejście w życie i zmiany Regulaminu

12.1.    Towary prezentowane na stronach Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.

12.2. Kupujący potwierdzając złożenie zamówienia w Sklepie internetowym, składa oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

12.3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2015r. i jego postanowienia stosuje się do wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.

12.4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszystkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania na stronie www.sklep.ect24.pl z zastrzeżeniem, że zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie zapisów Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.